Dla kandydatów

Najważniejsze – Módl się!

Panie, Boże miłości,
który kochasz i chcesz zbawić wszystkich ludzi,
wlej w moje serce Twoje pragnienia,
abym chciał, jak Ty  Ojcze,
nieprzemijającego szczęścia dla każdego człowieka.
Pomóż mi poznać moje powołanie.

Jezu Chryste posłuszny we wszystkim woli Ojca,
prowadź mnie pewną, najlepszą dla mnie drogą.
W zjednoczeniu z Tobą wypowiadam moje „Tak”.
Chcę wypełnić Boży plan.
Pomóż mi poznać zamiar Ojca wobec mnie
i daj siłę do radosnego przyjęcia Jego woli.

Duchu Święty
mądrości, rady i męstwa,
natchnij moje myśli,
oczyść pragnienia
i rozpal miłość.
Przyjdź i napełnij mnie odwagą
abym zrozumiał sens ofiary
dla zbawienia braci.
Wskaż mi moje miejsce w Kościele,
w którym przez Eucharystię,
trwa pamiątka ofiary Jezusa.

AMEN, AMEN, AMEN

Informacje dla kandydatów

Warunki przyjęcia do WSD

Kandydaci mający pragnienie wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego w Prze­my­ślu, aby realizować odczytany głos Bożego powołania do służby Jemu i Jego Ludowi w słu­żeb­nym kapłaństwie, winni – zgłaszając się do Rektoratu Seminarium na spotkanie kwalifika­cyjne i dopuszczające do egzaminu wstępnego – przygotować następujące dokumenty:

1. Pisemna prośba kandydata o przyjęcie do Seminarium;
2. Życiorys własnoręcznie napisany;
3. Świadectwo dojrzałości (o ile egzamin maturalny był zdawany w latach poprzednich)
kandydaci zdający egzamin dojrzałości w bieżącym roku, świadectwa maturalne dostarczają po zdaniu egzaminu wstępnego
4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
5. Świadectwo chrztu;
6. Świadectwo bierzmowania;
7. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
8. Opinia księdza proboszcza;
9. Opinia katechety;
10. Opinie i listy polecające kapłanów, którzy pomagali kandydatowi zaangażowanemu w Ruchy i Stowarzyszenia katolickie w rozpoznaniu powołania;
11. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i zdatności kandydata do podjęcia studiów;
12. 5 fotografii.

Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania kwalifikacyjnego z Księdzem Rektorem (nr tel.: 016 676 05 31 lub 016 678 80 26).

Egzamin wstępny obejmuje:

A. Egzamin pisemny z języka polskiego.
Gramatyka, ortografia i literatura języka polskiego według programu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem literatury religijnej.

B. Egzamin pisemny z teologii.
Materiał ujęty przez program katechizacji w szkołach ponadgimnazjalnych według następujących podręczników:

  1. Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik do religii dla I klasy liceum i technikum. Red. Z. Marek. Kraków WAM 2002.
  2. Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy liceum oraz II i III klasy technikum. Red. Z. Marek. Kraków WAM 2003.
  3. Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie. Podręcznik do religii dla III klasy liceum oraz IV klasy technikum. Red. Z. Marek. Kraków WAM 2004.

Dodatkowo do egzaminu obowiązuje znajomość pamięciowa tzw. „małego katechizmu” (według Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kielce 2005, str. 216-217), oraz ogólna znajomość treści „Ewangelii według św. Łukasza”.

 Termin egzaminu: 24.06.2017 r. godz. 8.30 – Budynek Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.