Z historii periodyku

Premislia Christiana jest pismem naukowym Instytutu Teologicznego w Przemyślu, działającym w strukturach przemyskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Czasopismo to prezentuje na swoich łamach od początku swego istnienia materiały źródłowe, artykuły i opracowania autorów środowiska Instytutu Teologicznego w Przemyślu a także dokonania naukowe przedstawicieli innych środowisk.

Pomysłodawcą tego projektu a zarazem jego wieloletnim animatorem i głównym redaktorem (12 tomów w latach 1987-2007), był ksiądz dr Tadeusz Śliwa (ur. 11.11.1925 r. w Wysokiej Strzyżowskiej). Ksiądz dr Tadeusz Śliwa jako historyk i patrolog, wykładowca Instytutu Teologicznego przy WSD w Przemyślu oraz Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, który swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje głównie na dziejach Kościoła Wschodniego w Rzeczpospolitej, biografistyce oraz na historii lokalnego Kościoła w diecezji przemyskiej, nadał czasopismu Premislia Christiana charakter periodyku o profilu historycznym.

Kontynuując jego dzieło od roku 2008 (tom 13), nowa Redakcja, w której skład weszli ks. dr Norbert Podhorecki (redaktor naczelny) i ks. dr Jacek Żygała, wprowadziła do koncepcji periodyku kilka nieznacznych zmian. W Premislia Christiana zaistniał podział formalny na poszczególne działy tematyczne (sympozja; Biblia i historia; teologia; sprawozdania; recenzje). Wprowadzono także wymóg streszczenia publikacji w języku nowożytnym oraz przedstawienia krótkiej wzmianki o autorze.

Kolejny rocznik (rok 2010, tom 14) przyniósł zmiany redakcyjne – ks. dra Jacka Żygałę zastąpił ks. dr hab. Wacław Siwak. Zmieniła się także szata graficzna pisma, a okładki prezentują kolejnych biskupów diecezji przemyskiej (od biskupa Pawła Piaseckiego, na stolicy biskupiej w Przemyślu w latach 1644-1649). Poszczególne działy tematyczne zostały uporządkowane według schematu: konferencje naukowe i sympozja; artykuły, rozprawy, źródła (teologia historyczna – źródła, teologia historyczna – artykuły i rozprawy, teologia systematyczna, teologia pastoralna, filozofia, psychologia); sprawozdania; recenzje.

Obecny skład redakcji (od 2021/2022) stanowią: ks. dr hab. Wacław Siwak oraz ks. dr Józef Trela.

W naszym periodyku nawiązujemy zwyczajowo do istotniejszych konferencji naukowych, w które zaangażował się Instytut, publikując materiały z wyżej wspomnianych konferencji i sympozjów. Pozostałe artykuły prezentują stan badań poszczególnych autorów nad zagadnieniami z wyżej wspomnianych dziedzin.

Do tej pory w latach 1987-2021 ukazało się 19 tomów Premislia Christiana.